Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH (Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμοί των Χημικών Προϊόντων) (ΑΡΘΡΟ 33.1) και τον Πίνακα Αριθ. 1907/2006, που επικαιροποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2018, πρέπει να ενημερώσουμε την αγορά ότι τα προϊόντα μας που είναι κατασκευασμένα από κράματα χαλκού (ορείχαλκο ή μπρούντζο) περιέχουν πάνω από 0,1% μόλυβδο.

Αυτό δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τις ιδιότητες συμβατότητας με το νερό της βρύσης (που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση) για τα προϊόντα της σειράς που αφορά η εν λόγω εφαρμογή. Αυτή η ιδιότητα παραμένει υπό την αποκλειστική εποπτεία των τοπικών υγειονομικών κανονισμών της κάθε χώρας, η συμμόρφωση των οποίων είναι υποχρεωτική και στην οποία από την πλευρά μας αναφερόμαστε σχολαστικά.