Πότε συμβαίνει μια συνεχής διαρροή στην μονάδα ασφαλείας;

Συνεχής διαρροή μπορεί να προκληθεί από δύο ειδών δυσλειτουργίες:

α) Την παρουσία ξένου αντικειμένου που εμποδίζει τη βαλβίδα να κλείσει.
Κατά τη διάρκεια εργασιών στο σύστημα, κόκκοι άμμου, εναποθέσεις ασβεστίου ή γρέζια χαλκού ή κόλλησης μπορεί να δημιουργήσουν μια επίστρωση επάνω στην ελαστομερή μεμβράνη της βαλβίδας, κάνοντάς την μη-στεγανή. Εάν ένα σωματίδιο δεν είναι στέρεα προσκολλημένο, προσπαθήστε να το απομακρύνετε ανοίγοντας πλήρως το κομβίο της βαλβίδας. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, μόνο ένας επαγγελματίας υδραυλικός μπορεί να αποσυναρμολογήσει τη βαλβίδα με τη χρήση ειδικού εργαλείου και να καθαρίσει τη μεμβράνη.

β) Πολύ ή λιγότερο διαβρωτικό νερό που προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στην μονάδα ασφαλείας.
Εάν η διάβρωση προκαλείται από χαμηλή ποιότητα νερού (ανατρέξτε στο Γαλλικό Κώδικα Κτηρίων DTU  60.1), η μονάδα ασφαλείας πρέπει να αντικατασταθεί. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να εγκαταστήσετε μια μονάδα ασφαλείας με έδρα ανοξείδωτου χάλυβα.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 36, 37, 40, 42
→ Μάθετε περισσότερα για τον εξοπλισμό ύδρευσης και κατασκευών της COMAP

 


πίσω στις ερωτήσεις