Για ποιά είδη εγκαταστάσεων μπορώ να χρησιμοποιήσω γαλβανισμένο χάλυβα;

Το σύστημα γαλβανισμένων σωλήνων και εξαρτημάτων XPress EZ της COMAP είναι κατάλληλο για εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού (μεσαίες ως μεγάλες διάμετροι σε μηχανοστάσια, μεσαίες ως μικρές διάμετροι για τερματικές παροχές).

Δεν ενδείκνυται για εγκαταστάσεις ύδρευσης, διότι ο γαλβανισμένος χάλυβας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα πόσιμου νερού.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 13, 14, 16 ,17
→ Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘'ΧPress EZ' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις