Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση για την εγκατάσταση ενός δικτύου αερίου με πρεσαριστά εξαρτήματα για χαλκοσωλήνες;

Όχι. Σε αντίθεση με την κόλληση, η εγκατάσταση ενός δικτύου αερίου με τα πρεσαριστά εξαρτήματα SudoPress της COMAP για χαλκοσωλήνες αερίου δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση.

→ Ανατρέξτε στις ερωτήσεις 19, 23
→ Βρείτε περισσότερα για τις λύσεις συνδέσεων της COMAP (ανατρέξτε στο τμήμα ‘SudoPress' της ενότητας 'Λύσεις')

 


πίσω στις ερωτήσεις